Агроөнеркәсіп кешені icon

Агроөнеркәсіп кешені
НазваниеАгроөнеркәсіп кешені
Дата02.01.2013
Размер20.6 Kb.
ТипДокументы
источник
1. /А. Байт?рсыновты? шы?армалары реферат.doc
2. /А.??нанбаев, Ш.??дайбердиев, М.?уезов шы?армаларында?ы педагогикалы? идеяларды?... реферат .doc
3. /А.Байт?рсынов - ?аза? ?дебиеттану ?ылымыны? атасы реферат .doc
4. /А.Байт?рсынов - ?аза? т_лтану ?ылымыны? атасы реферат .doc
5. /А.Байт?рсынов реферат.doc
6. /А.Коменскийд_? педагогикалы? к?з?арастары реферат ].doc
7. /А.С.Макаренконы? ?м_р_ мен педагогикалы? ?ызмет_ реферат .doc
8. /А? Орда-Но?ай Ордасы кезе?_ндег_ ?аза?стан реферат [www.topreferat.kz].doc
9. /А?ан сер_ ?орамса?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
10. /А?жан ?л-Машани реферат [www.topreferat.kz].doc
11. /А?и?аттан адасуды? азабы реферат [www.topreferat.kz].doc
12. /А?тамберд_ жырау реферат [www.topreferat.kz].doc
13. /А?ша ?аражаттары реферат [www.topreferat.kz].doc
14. /А?ша ?аражаттарыны? ?оз?алысы туралы есептер реферат [www.topreferat.kz].doc
15. /А?ша айналысы ж?не а?ша ж?йес_ реферат [www.topreferat.kz].doc
16. /А?ша саясаты реферат [www.topreferat.kz].doc
17. /А?ша т?с_н_г_ реферат [www.topreferat.kz].doc
18. /А?ыбай батыр ?о?ырбай?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
19. /А?ылшын абсолютизм_ реферат [www.topreferat.kz].doc
20. /А?ын-жыраулар мен билерд_? шешенд_к с?з ?нер_ндег_ т?л_м-т?рбиел_к ойлар реферат [www.topreferat.kz].doc
21. /А?ыт ?ажыны? Жи?анша? дастанында?ы Ша?зада бейнес_ реферат [www.topreferat.kz].doc
22. /Абай ??нанбаевты? Евгений Онегиннен аудармасы реферат .doc
23. /Абай жолы романында?ы тарихи шынды? эволюциясы реферат .doc
24. /Абайды? ?д_летт_л_к _л_м_не шолу реферат .doc
25. /Абайтанушы ?алым ?айым М?хаметхан?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
26. /Абайша с?й_п, Абайша к?й_п ж?рм_з бе реферат [www.topreferat.kz].doc
27. /Абыл Т_леу?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
28. /Абылай хан реферат [www.topreferat.kz].doc
29. /Авиация реферат [www.topreferat.kz].doc
30. /Агро?нерк?с_п кешен_ реферат [www.topreferat.kz].doc
31. /Адамгерш_л_к м?дениет_ реферат [www.topreferat.kz].doc
32. /Адамзат ?о?амыны? эволюциясы реферат [www.topreferat.kz].doc
33. /Адамны? тарихи дамуында?ы биологиялы? ж?не ?леуметт_к факторлар реферат [www.topreferat.kz].doc
34. /Адастырушы д_ни а?ымдар реферат [www.topreferat.kz].doc
35. /Адольф Дистервегт_? педагогикалы? ?ызмет_ мен теориясы реферат [www.topreferat.kz].doc
36. /Азаматты? ???ы? объект_лер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
37. /Азаматты? ?арым-?атынас ??жаттары реферат [www.topreferat.kz].doc
38. /Азатты? жырыны? а?та?гер_ (Дулат Бабатай?лы шы?армашылы?ы) реферат [www.topreferat.kz].doc
39. /Азот реферат [www.topreferat.kz].doc
40. /Ай?ап журналында?ы о?у-т?рбие м?селелер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
41. /Айды? таби?ат?а ж?не т_рш_л_кке тиг_зет_н ма?ызы реферат [www.topreferat.kz].doc
42. /Айналайын, Атаж?ртым реферат [www.topreferat.kz].doc
43. /Айша ?алымбаева - ?аза? суретш_с_ реферат [www.topreferat.kz].doc
44. /Ал?аш?ы ?аза? газеттер_н_? тарихы реферат [www.topreferat.kz].doc
45. /Алаш ?айраткерлер_ ж?не ?аз_рг_ т_л м?селес_ реферат [www.topreferat.kz].doc
46. /Алаш ?оз?алысы ж?не Атбасар ??_р_ реферат [www.topreferat.kz].doc
47. /Алаш ?оз?алысы ж?не Нармамбет Орманбет?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
48. /Алаш ?оз?алысыны? со??ы т?й_н_ - М?стафа Шо?ай реферат [www.topreferat.kz].doc
49. /Алаш арыстары ж?не ?дебиет реферат [www.topreferat.kz].doc
50. /Алаш идеясы - ?аза? идеясы реферат [www.topreferat.kz].doc
51. /Алаш идеясы ж?не халы?аралы? ?аза? т_л_ ?о?амы реферат [www.topreferat.kz].doc
52. /Алаш м?раты - отанды? б_л_м мен ?ылымды нег_здеуш_ к?ш реферат [www.topreferat.kz].doc
53. /Алаш т?л?аларыны? к?з?арасында?ы ?ндест_к реферат [www.topreferat.kz].doc
54. /Алаш та?ылымы ж?не ?аз_рг_ ?аза? руханияты реферат [www.topreferat.kz].doc
55. /Алаш философиясы ?лем ?аза?тары м?дениет_н_? контекс_нде реферат [www.topreferat.kz].doc
56. /Алашорда ?к_мет_ ж?не мемлекетт_ т_л саясаты реферат [www.topreferat.kz].doc
57. /Алашты? Астанасы ж?не ?лтты? идея реферат [www.topreferat.kz].doc
58. /Алашты? алдаспаны реферат [www.topreferat.kz].doc
59. /Алашты? жолы реферат [www.topreferat.kz].doc
60. /Алматы ?аласы экологиясы реферат [www.topreferat.kz].doc
61. /Алпамыс батыр дастаныны? зерттелу_ реферат [www.topreferat.kz].doc
62. /Алпамыс батыр жырын о?ыту ж?не т?рбие ж?мыстары реферат [www.topreferat.kz].doc
63. /Алтын ?а?па интеллектуалды? ойыны реферат [www.topreferat.kz].doc
64. /Алтын Орда д?у_р_ндег_ ?аза?стан реферат [www.topreferat.kz].doc
65. /Алтын Орда реферат [www.topreferat.kz].doc
66. /Алтын адам?а тере?_рек ??_лсек реферат [www.topreferat.kz].doc
67. /Алтын ж?лге реферат [www.topreferat.kz].doc
68. /Алфавит - рухани б_рл_к нег_з_ реферат [www.topreferat.kz].doc
69. /Ана - т_л_м арда?ым ж?не Хош келд_?, Наурыз реферат [www.topreferat.kz].doc
70. /Антикризист_к бас?аруда?ы ?а?ты?ыстар механизм_ реферат [www.topreferat.kz].doc
71. /Ар жа?та д?мб_рлеген Арын?азы реферат [www.topreferat.kz].doc
72. /Ар т?зейт_н б_р ?ылым реферат [www.topreferat.kz].doc
73. /Ар?алы? батыр жырыны? н?с?алары реферат [www.topreferat.kz].doc
74. /Арабия реферат [www.topreferat.kz].doc
75. /Арал ??_р_н_? т?рл_ су к?здер_ мен топыра?ты? ластану... реферат [www.topreferat.kz].doc
76. /Арал те?_з_ реферат [www.topreferat.kz].doc
77. /Аралбай О??арбек?лы реферат [www.topreferat.kz].doc
78. /Аристотель реферат [www.topreferat.kz].doc
79. /Арифметикалы? ж?не геометриялы? прогрессия реферат [www.topreferat.kz].doc
80. /Асан ?ай?ы - дала данышпаны реферат [www.topreferat.kz].doc
81. /Асан ?ай?ы - жырау, данышпан ойшыл реферат [www.topreferat.kz].doc
82. /Асан ?ай?ы туралы а?ыздар реферат [www.topreferat.kz].doc
83. /Астана - ?аза?станны? саяси ер_к-ж_гер_н_? нышаны реферат [www.topreferat.kz].doc
84. /Астана - ?сем ?ала реферат [www.topreferat.kz].doc
85. /Астана - Арнайы экономикалы? айма? реферат [www.topreferat.kz].doc
86. /Астана ?аласы реферат [www.topreferat.kz].doc
87. /Астана ?аласыны? денсаулы? са?тау жа?дайы туралы реферат [www.topreferat.kz].doc
88. /Астана ?аласыны? к?шелер_ реферат [www.topreferat.kz].doc
89. /Астана ?уежайы реферат [www.topreferat.kz].doc
90. /Ата мен ана - бала т?рбиесiнi? ?ам?оршысы, ?негесi реферат [www.topreferat.kz].doc
91. /Атамекен - ?аза? ел_ реферат [www.topreferat.kz].doc
92. /Атлантида Ол ?андай бол?ан реферат [www.topreferat.kz].doc
93. /Атмосфераны? экологиялы? м?селелер_ ж?не оны ?ор?ау реферат [www.topreferat.kz].doc
94. /Атом бомбасы реферат [www.topreferat.kz].doc
95. /Атом ж?не атом ядросы реферат [www.topreferat.kz].doc
96. /Аударматану терминдер_н_? когнитивт_к-семантикалы? ??рылымы реферат [www.topreferat.kz].doc
97. /Аустралия реферат [www.topreferat.kz].doc
98. /Ауыл шаруашылы?ы, даму реферат [www.topreferat.kz].doc
99. /Африка реферат [www.topreferat.kz].doc
100. /Ахмет Байт?рсын?лыны? ?дебиет таныт?ыш е?бег_ ХХ ?асыр басында?ы ?дебиеттану ?ылымыны? контекс_нде реферат [www.topreferat.kz].doc
101. /Ахмет Байт?рсын?лыны? ?м_р_ мен ?ызмет_ реферат [www.topreferat.kz].doc
102. /Ахмет Байт?рсынов ж?не ?аза? терминологиясы реферат [www.topreferat.kz].doc
103. /Ахмет Ж?банов реферат [www.topreferat.kz].doc
Ахмет Байтұрсынұлының шығармалары
Султанова нургуль камильевна
Сарыұлы Ақтамберді (1675 1768)
АҚша қаражаттарының есебі және ақша қаражаттар қОЗҒалысы
7 ias халықаралық қаржы есептілігінің стандарты
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі «Есеп және қаржы»
Жоспар Кіріспе I. Мемлекеттің ақша-несие саясатының дамуы
Жоспар: І. Кіріспе Ақша түсінігі
Ағылшын абсолютизмі (курстық жұмыс)
АҚЫН–жыраулар мен билердiң шешендiк сөЗ Өнерiндегi тәлiмдiк ойлар
Таңғажайып Рымхан
Абыл тілеулы (1777-1864)
Агроөнеркәсіп кешені
Адамгершілік мәдениеті
Қазақ тіліндегі ресми іс қағаздары Азаматтық қарым-қатынастарды реттейтін құжаттар
Азоттың физикальқ касиеттерь Таза азот — туссіз, иіссіз газ
Айдың табиғАТҚа және тіршілікке тигізетін маңызы д. Ж. Шлмағанбетова Ақтөбе облыстық планетарий, Ақтөбе қ
«Қазақстанды таны» сериясы
Алаш қОЗҒалысының соңҒы түйіні – МҰстафа шоқАЙ
Алаш идеясы – Қазақ идеясы
Алматы қаласының экологиясы
«алпамыс батыр» жырыныњ зерттелуі а. Аманбаева, А. М±ќашева Тараз мемлекеттік педагогикалыќ институты, Тараз қ
З. Д. Көшімбетова Қ. А. Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Тараз институты, Тараз қ
Сыныптан тыс жұмыс «Алтын қақпа» интеллектуалдық ойыны Сабақтың мақсаты
Қазақстан монғол империясының ҚҰрамында
«Ана тілім – ардағым»
Лекция жоспары
Ар түзейтін бір ғылым табылмаса
1. Сыр және Амудария өзендерінің суларын тиімлі пайдалану
Аралбай Оңғарбекұлы (1854-1914)
Арифметикалық және геометриялық прогрессия
Мамиева бахыткүл октябрьқызы асан Қайғы туралы аңыздар
Астана — Қазақстанның саяси ерік-жігерінің нышаны
Астана әсем қала Бегенаева Ботагоз Жексенбаевна Павлодар сош№23 учитель Казахского языка и литературы
"астана – жаңА Қала" аэа сипаттау
Астананы жасыл оазиске айналдыру
Астана қаласының денсаулық сақтау жағдайы туралы
Астана қаласы Тілдерді дамыту басқармасының тапсырысы бойынша «Руханият» орталығы дайындаған Астана қаласы ономастика комиссиясы мақұлдаған
Атмосфераның экологиялық мәселелері және оны қорғау
§ 1 Резерфорд тәжiрибесi. Атомның ядролық моделi
Қожаева маржан төРЕҒҰЛҚызы
Ресми тілі Ағылшын Астанасы
Елбасы Н.Ә. Назарбаев еліміздің әлеуметтік-экономикалық жағдайлары мен реформаның іске асуын бағалай келе былай деген еді
Аралдарсыз -29,2 млн км
Еркінбаев ұлан оралұлы ахмет Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқыш» еңбегі ХХ ғасыр басындағы әдебиеттану ғылымының контексінде

Агроөнеркәсіп кешені


Жеңiл және тамақ өнеркәсiбiнiң көптеген кәсіпорындарын жаңғыртып, қайтадан жасақтау жүзеге асырылып жатыр.

Мұны жақсы нышан деу керек, бiзде тәуелсiздiк алған жылдарымыздың iшiнде 2003 жылы тұңғыш рет өңдеушi өнеркәсiптiң өcу қарқыны өндiрушi өнеркәсiптiң өсу қарқынынан асып түстi. Машина жасауда бұл көрсеткiш 20 пайыздан да артық болды.

Аграрлық азық-түлiк бағдарламасын жүзеге асырудың да алғашқы жылы аяқталды. Қуантарлық нәтижелер бар. АӨК-тi мемлекеттік қолдау көлемi едәуiр ұлғайды.

Былтырғы жылы ауыл еңбеккерлерi 51,5 миллиардқа жуық теңге алса, биыл оларға 70 миллиард теңгедей қаржы бөлiнiп отыр.

Бұл алдыңғы жылдың көрсеткішінен ширектен астам артық.

Бөлiнген қаржы шаруаларға өткен жылы лизинг арқылы 806 ауыл шаруашылығы техникасын сатып алуға, 52,5 мың тонна минералды тыңайтқыштар, сондай-ақ гербицидтер мен уытты заттар, мал егуге қажетті препараттар алуға мүмкіндік бердi.

Мал шаруашылығында да оңды нәтижелерге қол жеттi, мал басы тұрақты өсіп келедi. Ет пен сүт өндiру 17 пайыздан астам артты.

Қазақстан астыққа деген өзiнiң қажетiн қанағаттандырып қана қоймай, бес миллион тоннадан астам астықты экспортқа да шығарды.

Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өңдеу көлемi өткен жылы нақтылы есептегенде 9,5 пайыздан аса ұлғайды.

Ең бастысы, шаруаларымыздың материалдық жағдайы едәуiр жақсарды, демек бұл олардың көңіл ауаны көтерiңкi, болашаққа деген сенiмi зор деген сөз.


Агробизнестiң бәсекелестiк жүйесiн қалыптастыруды


Елiмiздегi агробизнестiң бәсекелестiк жүйесiн қалыптастыруды шешу үшін заң актілерінің, бiрiншi кезекте, Жер, Су және Орман кодекстерiнiң қалтқысыз орындалуын қамтамасыз ету қажет.

Дәндi дақылдар нарығын реттеу жөнiндегi мемлекеттiк саясаттың тиiмдiлігін арттыру қажет.

Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеудi және өнiм сапасын арттыруды жаңғыртуға ерекше назар аударылғаны жөн.

Қазiргi заманғы аграрлық ғылымды дамытуды да естен шығаруға болмайды.

Ауылдық жерлердегi кедейшiлiктi жою үшiн шағын несиелер беру жұмысын кеңiнен өрiстету қажет, оның үстiне ол өзiнiң өмiршеңдігін көрсете де бiлдi.

Осы жылдан бастап ауылдық аумақтарды дамытуға арналған мемлекеттiк аграрлық саясат бағдарламасы iске қосыла бастады. Мен перспективасыз аумақтарға мемлекеттiк инвестициялар тоқтатылатынын естеріңiзге салғым келедi.

Аталған бағдарламаларды тиiмдi жүзеге асыру мақсаттарында Ауыл шаруашылығы министрлiгi жанынан ауылдық аумақтар iстерi жөнiндегі комитет құру қажет.

Тұтастай алғанда, 2005 жылдың аяғында қабылданған аграрлық бағдарламаларды есепке ала отырып, ауылдың қалыпты өмiр сүруiн қамтамасыз ету, бәсекелестiкке қабiлеттi өнiм өндiру, импорт алмастыру және экспорттық мүмкiндiктердi кеңейту үшiн қажетті жағдайлар жасалуы тиiс.

"Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру туралы" Заң қабылдануына байланысты аграрлық секторда толықтай негiзгi заңдық база қалыптасқан деп есептеймiн.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib3.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Лекции
Доклады
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Программы
Методички
Документы

опубликовать

Документы