Өтейұлы жұмаш мұҚАҒали мақатаев поэзиясынның КӨркемдік жүйесі icon

Өтейұлы жұмаш мұҚАҒали мақатаев поэзиясынның КӨркемдік жүйесі
Скачать 480.57 Kb.
НазваниеӨтейұлы жұмаш мұҚАҒали мақатаев поэзиясынның КӨркемдік жүйесі
страница2/2
Л.Н.ГУМИЛЕВ
Дата15.02.2013
Размер480.57 Kb.
ТипДиссертация
источник
1   2

^ Пайдаланылған әдебиеттер


1. Қуандық Ж. Қазақ лирикасындағы стиль және бейнелілік “ЭКО” ҒӨФ, 2007 ж.,442 б.

2. Боранбаева Ж. М.Жұмабаев поэзиясының көркемдік жүйесі. (Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясының авторефераты), Астана, 2003 ж.

3. Тұржан О. Махамбет поэзиясының көркемдік ерекшелігі. (Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясының авторефераты), Астана, 2005 ж.

4. Алпысбаев Қ. Мұқағали өрнегі. Алматы, қазақ университеті, 2001ж. 187 б.

5. Мұқағалидастан. Құрастырған А. Әбдіқалов - Алматы: Шартарап, 2001.- 192б.

6. Қазанбаева А. З. Мұқағали Мақатаев лирикасының лексика– грамматикалық ерекшеліктері . (Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты.) Алматы. 1999 ж.

7. Бекеева Н. Қазақ поэзиясындағы қаһармандық рух пен трагедиялық ахуал. (Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты ) Алматы. 2002.

8. Хамидуллаев К. Мұқағали Мақатаевтың ақындық шеберлігі. (Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты) Алматы 1993. 187 б.

9. Бегманова Б. С. М.Мақатаев лирикасының ұлттық сипаты. (Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған диссертациясының авторефераты), Алматы, 2006

10.Абишева С.Д. Поэтическая система “Мир природы “ структура и семантика. (Автореферат диссетаций на соискание ученой степени доктора филологических наук.) Алматы. 2003.

11. М. Мақатаев. Күнделік. Алматы: Жалын, 1991ж., 48 б.

12. Абай. Энциклопедия. – Алматы:Атамұра, 1995 .- 720 б.

13. Сейдімбеков А. // Жас алаш. 1997 ж.

14. Музыкадағы этномәдени дәстүрлер (Материалы международной конференций Алматы,2000 ж.).

15. Қара өлең ( Құрастырған Оразақын Асқрар) жазушы. 1989ж. 320 б.

Диссертация тақырыбы бойынша жарияланған еңбектер


1. Мұқағалитану дәрістерінің бағдарламасы.// Қазақ тілі мен әдебиеті және “Ұлағат” жабық акционерлік қоғамының ай сайын шығатын ғылыми–педагогикалық әдістемелік журналы. 2000,№5, 26-30 беттер. 2000 №6, 26 – 29 беттер.

2. Жылап қайтқан өмірдің базарынан..

Мұқағалидастан.Ақын шығармалары туралы ойлар, зерттеулер. Құрастырған А.Әбдіқалов. Алматы: Шартарап. 2001 жыл, 78-84 б.

3. Жыр жампозы. Алыптар тобының асылдары. // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. Халықаралық ғылыми–теориялық конференция материалдары, 2005 жыл, 24-25 наурыз, 303-307 бет.

4. ^ Замана сырын толғаған Қабай–жырау, Қабай–кейіпкер. // Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, Алматы облыстық әкімдігі, “Райымбек батыр” республикалық қоғамдық бірлестігі ұйымдастырған Республикалық ғылыми–теориялық конференция материалдары. Талдықорған қаласы, 2005 жыл, 4 тамыз, 113-117 беттер.

5. ^ Райымбекпен рухтанамыз, Мұқағалимен мақтанамыз // Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі І.Жансүгіров атындағы Жетісу Мемлекеттік университеті Қазақстан Республикасы Ата заңының 10 жылдығына арналған “Менің Отаным – Қазақстан” атты Республикалық ғылыми–практикалық конференцияның материалдары Талдықорған 2005жыл, (7-8 сәуір) , 338-345 беттер .

6. Мұқағали поэзиясындағы Абай тағлымының көрінуі.// Әл–Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. Әдеби мұра және қазақ әдебиеті тарихын оқыту мен зерттеу мәселелері Халықаралық ғылыми–теориялық конференция материалдары. 2005 жыл, 24 ақпан, Алматы, 167- 170 беттер.

7. Па шіркін, Махамбеттер, Абайлар – ай! // “Жұлдыз“, 2005 ,№1, 120 -132 беттер.

8. Тоты құстай түрленген өлең. // “Ақиқат”, 2006,№2 80-83 беттер.

  1. Суретті сөз қолданыс. // “Қазақ тілі мен әдебиеті” 7- саны, 2006,№7, 66-69 беттер.

10. Мұқағали мұражайы. //”Қазақ тарихы”, 2006 .№4, 63-65 беттер

11. Образ – көркем ойдың көкжиегі. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті. Көкейкесті әдебиеттану. 6-кітап. Астана, 2006, 90-95 беттер.

12. Абай жаққан бір сәуле // “Мұқағали“ 2006, №1, 632-34б.

13. Білмеймін сүйдім бе мен, сүймедім бе? //“Мұқағали“, №3, 2007, 51-54 б.


Резюме

На автореферат диссертации Жумаш Отейулы представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.02-казахская литература на тему

«Художественная система поэзий М. Макатаева »


Актуальность темы исследования. Рассматривать Мукагали как крупную личность в стихотворной лирике можно благодаря своеобразным причинам и последствиям. Потому, как поэтическая природа Мукагали ни на кого не похожа и имеет свою особенность. В данное время немало говорится о полноте и многообразии тем поэзии Мукагали, об особенностях художественной силы и философских особенностях, о мастерстве создания образа. И хотя его уже нет, его образ и наследие, став для нас бессмертными, навсегда завоевали сердца читателей, и, поэтому, мы считаем,что поэзия Мукагали должна быть изучена более глубже, и это одно из самых главных задач литературоведения. На этой основе используя новые мерки, наша национальная поэзия обогатилась еще более духовностью, лирикой, ритмом и красотой стихосложения. Чтобы достичь тайны поэзии Мукагали – надо разделить поэзию на композиции и изучить, построение сюжета, методы создания индивидуального образа, язык, рифму, силу интоцации и объединить все это в единое целое, определить и доказать научное единство образа и поэзии, и, в связи с этим, изучение поэзии поэта с художественной стороны не уменьшает, а, напротив увеличивает значимость данной диссертации.

^ Цель и обязательства исследования: провести научную экспертизу творчества великого поэта Мукагали Макатаева. Для выполнения данной задачи надо выполнить следующие основные обязательства:

- открыть своеобразии художественную систему пэозий М.Макатаева;

- доказывая с точки зрения науки гармонию и художественность, определить степень вклада художественного стиля, совершенствование языка, полноты создания образа;

- определить степень силы художественной мысли на пути поиска образа казахского народа, затронуть национальное самосознание, создать образ национальной психологии;

- в произведениях Мукагали обратить внимание на богатое мастерство – чистоту и богатство языка, глубину мысли;

- изучение мастерства поэта превратившего эпические произведения поэта в художественный реализм;

- творчество поэта, воспевающее свой народ, родину, родной край.

^ Научная новизна диссертаций заключается в том что художественная система Мукагалия Макатаева до сегодняшнего дня не был изучен как самостоятельное творчество. Даже если изучался, то в рамках обще известных тем, либо вокруг некоторых авторов. На этот раз исследование проводилось со специальной целью. Поэтому научная новизна диссертации определяется значимостью и актуальностью поднятых тем.

- У творчества Мукагали есть три связных стержня:

Первое – верность и преданность, то есть свойство поэта всегда выворачивать душу наизнанку, его простая, несгибаемая истина. Второе - возвышенность, то есть свойсво, создавая жизненную конструктивность, в то же время затрагивать сознательность, разум, и ... критика, со всеми вытекающими сложными заключениями. Третье - гражданственность, его поэтическая особенность затрагивать в своих стихах бытовые и жизненные проблемы, общественные социальные задачи.

- Если исследуемая тема открывается всесторонне, то на примерах поэзии Мукагали доказывается огромноая значимость влияния и место литературы в глубоком пробуждении национального духа и подводятся итоги.

^ В качестве объекта исследования – стихи, поэмы, размышления Мукагали использовались как основной материал. Во время исследования использовались материалы Центральной Библиотеки Республики Казахстан, Центрального Государственного Архива Казахстана, семейная личная библиотека поэта, рукописи и материалы из литературных воспоминаний периода 1991-2006 года.

^ Основные заключения предложенные для защиты. В процессе исследования предлагаются нижеприведенные заключения. Мукагали внес огромный вклад в развитие политическо-социальной, общественной, природной, любовной, гражданской и другой лирики. Получив воспитание из устного народного творчества, а также из произведений Абая, Махамбета, он еще более развил поэзию и пошел дальше, придал своеобразное течение и поднял художественное мастерство еще выше.

^ Художественность поэзии Мукагали - имеет наиболее образцовую и отличительную степень. Его поэзия отличается не только складной рифмой, но и внутренней ценностью слов, глубиной содержания. Художественный стиль, высокое эстетическое наследие, глубокие философские рассуждения в произведених поэта сразу определяют “стиль Мукагали”, “Напевы Мукагали”.

Благодаря своим поэмам и стихам из образцов классики он преувеличил казахские песни изумрудами и кораллами и пополнил золотой фонд литературы, отличился новыми художественными поисками.

Наследие Мукагали сродни с музыкой и песней. Это переполненный родник для творчества композиторов, неисчислимая казна для музыки. Стихи Мукагали оживляют наш язык, учат уважать нашу религию, хранить веру, быть патриотами.

^ Построение исследовательской работы. Диссертация состоит из вступления, двух больших частей и заключения. В конце приводится список использованной литературы.

Resume


To the abtract of Zhumash Uteiuly dissertation introduced for competition of academic degree of philological science candidate on the specialty 10.01.02 – Kazakh literature to the subject

«Art system of М. Makatayev’s poetry»


One may consider Mukagaly as prominent individual in the expresses in verse lyric poetry owing to peculiar reasons and consequences. Because the poetical nature of Mukagali Мукагали is not similar to anyone’s and has its own geniality. At the present time many things is spoken about the completeness and variety of the poetry themes of Mukagali, about distinctive features of artificial vigor and philosophical peculiarities, mastery of creating the image of Mukagali. And though he passed away, his image and heritage having become immortal for us, won the hearts of the readers for ever and that is why, we find that Mukagali’s poetry must be studied profoundly, and that is one of the most important purposes of the literature science. On this ground using the new measures, national poetry has also enriched itself. In order to achieve the secret of Mukagali’s poetry – the poetry must be divided into the compositions, formation of plot, methods of creation of individual image, language, rythm, power of intonation and join all this in a single whole, to determine and prove scientific unanimity of the image and poetry. Due to this, study the poetry of the poet from the artistic side does not lessen, but on the contrary, increases the significance of this dissertation.

^ The aims and liabilities of the research: to hold the scientific expertise of the creative work of great poet Mukagali Makatayev. To perform this aim, the following principal liabilities must be completed:

  • One of the main reasons of Makatayev’s poetry’s conversion into the intellectual wealth;

  • To reveal the level of the mite contributed by the poet from scientific point of view of artificial style, perfection of the language, artistic merit, creation of the image;

  • To define the level of artificial conception on the way of searching the image of Kazakh folk, to affect national self-consciousness, to create the image of Kazakh psychology;

  • To pay attention to wealthy mastery in Mukagali’s works – purity of the language, profoundness of the thought, resplendence of the language:

  • Studying the mastery of the poet, who turned the epic works of the poet into the artificial realism;

  • Creative work of the poet, that glorifies its folk, native land, home country;

  • Scientific novelty of the poet’s works. Art style of Mukagali was not studied as independent creative work till nowadays. Even if studied within generally-known to those, or amongst several authors. This time the research was carried on having the special purpose. That is why scientific novelty of the dissertation is determined by the significance and actuality of arisen themes.

  • Mukagali’s creation has three supportive things and three constrained supports.

The first one is the faithfulness to the virtues, which is the property of the poet to turn the soul inside out always, his simple truth. The second is sublimity, that is having created life constructiveness to affect the consciousness, mind, and critism with all subsequent complicated conclusions. The third one is public spirit, his poetic particular quality to affect in his verses common and life issues, social objectives.

  • If the researched subject is revealed comprehensively, of the examples of the poestry of Mukagali is determined the place of the literature in profound awakening of the national spirit. ^ The most important novelty of the dissertation is distinctive feature of Mukagali’s poetry – to teach young generation to love its folk, to appreciate national possessions, to respect the history of their country, their folk, to love their land, his peculiarity to inculcate traditions and custom, his original artificial style.

^ As the object of the research – verses, poems, Mukagali’s reflections were used as principal material. The materials of Central Library of the Republic of Kazakhstan, Central State Archive of Kazakhstan, Family personal library of the poet and manuscripts and materials from literatural memories of the period from 1991-2206 were used during the research.

^ Main conclusion proposed for protection. In the process of the research the below-given conclusions are proposed. Mukagali has contributed his great mite in the development of political and social, public, natural, love, civil and other lyrics. Being brought up in verbal folk creationand also from Abai, Makhambet’s works, he has developed their poetry, went further, given original flow and arisen artistic mastery higher.

The artistry of Mukagali’s poetry has more exemplary and distinctive feature. His poetry is distinct not only by collapsible rhyme, but internal value of the words, profoundness of the content. Artistic style, high esthetic heritage, profound phylosophic reasoning in the poet’s works do not point right away to «Mukagali’s style», «Mukagali Makany».

Mukagali’s heritage is akin with music and song. It’s overflowing spring for creation of the composers, uncountable treasury for music. Verses of Mukagali revive our language, learn us to respect our religion, to keep faith, to be patriots.

The construction of the research work. The dissertation consists of introduction, two large parts and conclusion. At the end the list of used literature is given.1   2Похожие:

Өтейұлы жұмаш мұҚАҒали мақатаев поэзиясынның КӨркемдік жүйесі iconИнтернет жүйесі Мазмұны
Интернеттiң негiзгi қосымшалары
Өтейұлы жұмаш мұҚАҒали мақатаев поэзиясынның КӨркемдік жүйесі iconЖоспар кіріспе I. Ипотекалық несие түсінігі Ипотекалық несиелендіру жүйесі: ұғымы, бағыттары түрлері Ипотекалық несиелендірудің Қазақстандағы рөлі мен алғышарттары Қорытынды кірісп е
Ипотека дегеніміз б з д. І-ІІ ғ. Рим шекарасында белгілі болған. «Ипотека» термин ретінде б з д. VІ ғ. Пайда болды. Ипотека грек...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib3.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Лекции
Доклады
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Программы
Методички
Документы
Документы